بالاست الکترونیکی

برخی عناصر محیطی هر چند برای ما عادی و روزمره شده اند، به واقع نقشی شگرف در بهبود زندگی شخ‍‍صی و شغلی مان ایفا می کنند. نور، یکی از این عناصر است. در محیط بیرونی، پرتوهای سراسر نعمتِ خورشید است که حیات را تداوم می بخشد؛ در محیط داخلی اما این چراغ ها هستند که زمینه ساز ارتباط ما و محیط می شوند. برخلاف لامپ های رشته ای که از سال های دور مورد استفاده بوده اند، لامپ های نوین امروزی شامل هیچگونه رشته ای نیستند. این لامپ ها از یک محفظه حاوی گازهای نجیب ساخته شده اند. گاز محبوس در این چراغ ها بر اثر فشار زیاد جریان الکتریکی گداخته شده و روشنایی ایجاد می کنند. بالاست(Ballast)، یک قطعه الکتریکی است که جریان انرژی را در چراغ مهیا و هدایت می کند؛ جریانی قوی و با ثبات.